tocTable of Contents
clearHide
MIESZKAŃCY
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021
Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora»maj-czerwiec 2021

Aktywizacja zawodowa mieszkańców

Istotne jest, aby każdy mieszkaniec poprzez pobyt w instytucji, jaką jest dom pomocy społecznej, nie stracił żadnych praw, a zwłaszcza prawa do godności i samostanowienia o sobie czy prawa do pracy. Aktywizacja zawodowa mieszkańców będzie więc jednym z ważniejszych zadań tych placówek.
Celem działania domów pomocy społecznej jest zapewnienie wsparcia i opieki osobom, które tego potrzebują. Pomoc ta nie opiera się jedynie na zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych, ale także na zapewnieniu odpowiednich warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności czy też uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. DPS-y, niezależnie od...

  • dr Anna Lorens
    Authordr Anna Lorens
    Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii, doświadczony pracownik pomocy społecznej w administracji rządowej, samorządowej i w sektorze pozarządowym