tocTable of Contents
clearHide
ZARZĄDZANIE
Przedszkole»czerwiec-lipiec 2023

Obserwacja zajęć nauczyciela przedszkola

Dyrektor w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przeprowadza obserwacje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności nauczycieli wynikających z działalności statutowej przedszkola. Zasadne jest, aby realizowane przez niego zadania zostały ustalone i opisane w formie jawnej i zrozumiałej procedury zgodnej z zewnętrznymi przepisami prawa oświatowego oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w przedszkolu.
Czym jest hospitacja? Słowo „hospitacja” jest wyrazem wywodzącym się z języka łacińskiego (hospitāri) i oznacza „gościć, być gościem”. Pojęcie hospitacji obecne jest przede wszystkim w środowisku oświatowym. Powszechnie przyjmuje się, że stanowi jedną z możliwych form prowadzenia obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz...

  • Małgorzata Pruś
    AuthorMałgorzata Pruś
    Pedagożka, polonistka, edukatorka oraz redaktorka. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w sferze profilaktyki oraz kompetencji kluczowych, a także w procesowym doskonaleniu kadr oświaty w zakresie rozwoju zawodowego. Zdobyła uprawnienia pedagoga, nauczyciela, coacha, mediatora szkolnego, organizatora rozwoju edukacji, trenera kompetencji kluczowych oraz e-nauczyciela