tocTable of Contents
clearHide
PRAWO
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021
Szkoła. Miesięcznik Dyrektora»czerwiec-lipiec 2021

Ze szkoły na wokandę

Przepisy Karty nauczyciela przewidują możliwość obniżenia wymiaru pensum nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. Za ustalenie zasad udzielania i określenie rozmiaru obniżek odpowiedzialny jest organ prowadzący, który jednak często popełnia w związku z tym błędy, mające następnie wpływ na pracę dyrektora oraz innych nauczycieli wykonujących w szkołach zadania kierownicze.
Jedna z tego typu uchwał była przedmiotem badania ze strony Wojewody Wielkopolskiego (Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 4 marca 2021 r., KN-I.4131.1.109.2021.7). Jako podstawę prawną uchwały wskazano m.in. art. 42 ust. 6 i 7 Karty nauczyciela. Zgodnie z art. 42 ust. 6 KN dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne...

  • Marcin Majchrzak
    AuthorMarcin Majchrzak
    Radca prawny oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego